Privacy

Privacyverklaring Acupunctuurwerkt:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar  een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, medische informatie en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

In het dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw gezinssituatie/burgerlijke staat, uw woon- en werksituatie en hobby’s. Informatie die opgevraagd is bij uw huisarts of bij een andere zorgverlener, opgevraagd na uw uitdrukkelijke toepassing, staat ook in het dossier.

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

  • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
  • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl.

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in het dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, zonder verdere persoonsgegevens), wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de financiële administratie (ter controle van de boekhouding).

Voor verdere details van het Privacybeleid van Acupunctuurwerkt:

Hier vindt u precies welke gegevens wij noteren en waarvoor wij uw gegevens gebruiken.