Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend arts, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over uitgevoerde onderzoeken/behandelingen en persoonlijke aantekeningen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn, zoals bijvoorbeeld uitslagen van onderzoeken en brieven van bijvoorbeeld huisartsen en specialisten.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend arts heb ik als enige persoon toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • Een klein gedeelte van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u altijd eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:

  • uw naam, adres en woonplaats en geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een code voor acupunctuur: 24104